Intervju Icons Of Brutality

Feb 5th, 2013 | By | Category: Breaking News, Intervjuer

Icons Of Brutality

Detta är då min intervju med det nederländska death metal bandet Icons Of Brutality. Intervjun är gjord via mail och svarat på frågorna har deras basist Richard Knolle, men det finns även komplenterande svar från andra medlemmar av bandet. Den är gjord på engelska, men jag har översatt den till svenska, den versionen är överst och under hittar ni den engelska originalversionen.

 

Ni släpper ert debutalbum Between Glory And Despair, vad är era tankar/känslor kring albumet?

Knolle: Nå, vi känner eller tänker att vi gjorde ett grymt jobb trots den korta tiden vi hade att spela in på. Albumet spelades in i Dirty Bird-studion i Hoogeveen, av studioägaren och Massive Assault-gitarristen Fredde Kaddeth vintern 2012. Vi är nöjda med låtarna och är absolut överväldigade över hur soundet låter: brutalt blast beat:ande, raka D-beat kombinerat med grymma riff, ett krossande HM2-gitarrsound, skrikande solon, en vrålande överkörd bas och pricken över i:et, en brutal vokalist som förebådar den kommande förstörelsen. Med andra ord är vi glada och stolta över albumet.

Jeunis: Gitarrerna är som ett luftslag mellan Stuka´s och Spitfires, basen låter som en T28 fyrspårig tank som krossar mänskliga skallar och trummorna representerar det episka pistolslaget på Omaha Beach. Och sången är som en massiv tryckluftsborr slåendes mot en stenvägg.

När jag tanker på Nederländerna och metal så tanker jag på symfonisk metal eller power metal, men ni är ett death metal band, hur är metalscenen I ert land?

Knolle: För att vara ärlig så tycker jag inte att det finns många symfoniska metalband eller power metal band från Nederländerna. Från mitt perspektiv så finns det mycket mer nederländska death metal band än symfoniska/power metalband. Även fast band som Within Temptation, Delain och After Forever är (eller var) succéer, death metal band som God Dethroned, Asphyx, Altar, Sinister, Absorbed, Dead Head, Perstilence, Gorefest och många mer har satt en standard som lätt kan mäta sig med svenska, brittiska och amerikanska death metal. Metalscenen just nu är packad med grymma metalband. Oldschool death metalband som Massive Assault, Entrapment, Hail Of Bullets, Funeral Whore och mer moderna death metalband som The Monolith Deathcult, Devious och många mer tar sig framåt, berikar den nederländska scenen med grym musik.

Vad handlar era texter om?

Jimme: I texterna till ”Between Glory And Despair” lät vi oss inspireras av krigsdokumentärer, skräckfilmer och alla galna tankar som kan finnas i en människa sinne. Till exempel… Right Leg Solution är baserad på ett nyhetsrapportage som jag läste i en tidning. Det var om en stam som brukade kidnappa unga män. De här männen dödades inte omedelbart, men deras lemmar skars av för att offras till gudarna. Dessa akter var så brutala och bisarra att vi definitivt var tvungna att använda oss av det i en låt.

Vad handlar namnet Icons Of Brutality om och vem kom på det?

Knolle: Vår vokalist Jimme kom på det och det är en sorts vördnad till alla coola väsen som leverar någon sorts brutalitet till världen, från brutala musiker, skådespelare, författare, till påhittade karaktärer från filmer eller tecknat.

Vilka band är era största influenser från alla världens death metalband?

Knolle: Då kör vi, Entombed, Gorefest, Dismember, Morbid Angel, Bolt Thrower, Napalm Death, Obituary, Grave, Vader, Terrorizer, Vomitory.

Jeunis: Förutom banden som Knolle nämnde så vill jag nämna några få namn: Nirvana 2002, At The Gates, Hypocrisy, Edge Of Sanity.

Om vi jämför amerikansk death metal med europeisk, vad är de största skillnaderna och vilken är den bästa?

Knolle: Jag tycker att den största skillnaden är var fokuseringen ligger, amerikanska band brukar fokusera på fart/snabbhet och teknik, medan europeiska band är tyngre, med nästan ett slappt synsätt på det hela, fastän min personliga favorit är den europeiska (svenska) stilen, band som Nile, Morbid Angel och Immolation är grymma.

Jeunis: Jag tycker att europeisk death metal innehåller mer groove, och är mer influerat av punk. Det är väldigt typiskt att ”Eurostyle DM” spelas med d-beat, och framförallt den svenska stilen. Jämfört med den amerikanska death metal:n, så är den europeiska varianten absolut min favorit.

Det finns många varianter av death metal och många sub-genrer, vad är er åsikt om er stil?

Knolle: Vi är alla stora fans av den svenska stilen av death metal, vi lägger till lite crust, lite grind, mixat med influenser av de grymma nederländska och brittiska death metal-mästarna  och slutprodukten är galenskap, förstörelsefarkosten med namnet Icons Of Brutality.

Har ni någonsin spelat I Sverige eller kommer ni att göra det? Och vad är er åsikt om den svenska metalscenen?

Knolle: Vi har aldrig spelat i Sverige, sorgligt men sant, men om det skulle dyka upp ett tillfälle så skulle vi definitivt göra jobbet att komma till Skandinavien och göra några spelningar.

Hur är en Icons Of Brutality-spelning?

Knolle: Det kommer att vara 5 metalheads som spelar den sortens musik som vi tror på, ren oldschool death metal!!!!!

Jeunis: Yeah, vi behöver inga fina grejer, vi exploderar från början.

Slutligen, har ni några sista ord till era läsare på GetMetal.com?

Knolle: För det första så vill vi tacka alla på GetMetal.com för chansen till denna intervjun, och till alla som läser detta, kolla in vår musik, besök vår hemsida eller sociala medier om ni kan, besök en I.O.B.-spelning, Tack!!!!

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

You are releasing début album Between Glory And Despair , what´s your thoughts/feelings about the album?

Knolle: Well, we feel or think, that we did a great job considering the short time we had to do the actual recordings. The album was recorded at the Dirty Bird-studio in Hoogeveen by studio-owner and Massive Assault guitarist Fredde Kaddeth in the winter of 2012. We are pleased with the songs and are all absolutely stoked on how the overall-sound is: brutal blast-beats, in your face D-beat combined with killer riffs, a crushing HM2 guitar-sound, some screaming solo’s, a roaring over-driven bass and on top of that, a brutal vocalist who heralds the coming of destruction. Needless to say we are happy and proud with our work on this album.


Jeunis:
The guitars are like an air fight between Stuka’s and Spitfires, the bass sounds like a T28 four-track tank crushing human skulls and the drums represent the epic gun battle at Omaha Beach. And the vocals are like massive jack-hammers punching against concrete walls.

When I think about the Netherlands and metal I think about symphonic metal or power metal, but you are a death metal band, what´s the metal-scene like in your country?

Knolle: To be honest I don’t actually know a lot of symphonic or power metal bands from the Netherlands. From my perspective the number of great Dutch death metal bands exceeds the number of symphonic/power metal bands by far. Although bands like Within Temptation, Delain and After Forever are (or were) highly successful, death metal bands like God Dethroned, Asphyx, Altar, Sinister, Absorbed, Dead Head, Pestilence, Gorefest and many more have set a standard that easily matches Swedish, British or American death metal. The metal-scene in present time is packed with great metal bands. Oldschool death metal bands like Massive Assault, Entrapment, Hail of Bullets, Funeral Whore and more modern death metal bands like The Monolith Deathcult, Devious and many more are again pushing the envelope, enriching the Dutch scene with great music.

What´s your lyrics about?

Jimme: For the lyrics on “Between Glory and Despair” we let ourselves inspire by war-documentaries, horror-movies and all insane thoughts which can occur in a human mind. For example.. Right Leg Solution is based on a news-report I read in a paper. It was about a tribe that used to kidnap young men. These men were not killed immediately, but their limbs were cut off to be sacrificed to their gods. These acts were so brutal and bizarre that we definitely had to use it for a song.

What´s the name Icons Of Brutality about and who came up with it?

Knolle: Our vocalist Jimme came up with it and it’s sort of a homage to all cool entities delivering some brutality to the world, from brutal musicians, actors, writers, to fictive characters from movies or cartoons.

What bands are your greatest influences in the world of death metal?

Knolle: Here we go, Entombed, Gorefest, Dismember, Morbid Angel, Bolt Thrower, Napalm Death, Obituary, Grave, Vader, Terrorizer, Vomitory.


Jeunis:
Besides those bands Knolle mentioned I would like to name a few more: Nirvana 2002, At The Gates, Hypocrisy, Edge of Sanity.

If we compare american death to european, what´s the biggest differences and who´s the best?

Knolle: I think the biggest difference is the point of focus, American bands tend to focus on speed and technique, while European bands seem to go for a more heavier, somewhat loose approach, and although my personal favourite is the European(Swedish) style, bands like Nile, Morbid Angel and Immolation are awesome.

Jeunis: I think European death metal contains more groove, and is more influenced by punk. It’s very typical that ‘Eurostyle DM’ is played with the d-beat, and in particular the Swedish style. Comparing to American death metal, the European variant is my big time favourite.

There are many styles of death metal and many sub-genres, what´s you opinion on your style?

 Knolle: We are all great fans of Swedish style death metal, we add some crust, a little grind, mixed with the influence of the great Dutch and British masters of death metal and the outcome is our chapel of madness, the vessel of destruction named Icons of Brutality.

Have you ever played in Sweden or will you? And what´s your opinion on the Swedish metal-scene?

Knolle: We have never played in Sweden sad but true, but if the occasion would occur we would definitely make the effort and come over to Scandinavia to play some shows.

What´s a Icons Of Brutality-show like?

Knolle: The main thing will be 5 metalheads playing the sort of music they believe in, pure oldschool death metal!!!!
Jeunis:
Yeah, we don’t need any fancy things, we just blast from begin to end.

Finally, do you have some words for your readers at GetMetal.com?

Knolle: First we would like to thank all at GetMetal.com for the opportunity to do this interview, and to anyone reading this, check out our music, visit our website or social media and if you can, visit a I.O.B show, Cheers!!!!

One Comment to “Intervju Icons Of Brutality”

  1. […] Detta är death metal av den gamla skolan och den brutala sorten dessutom, det går av i en jävla fart och det är ett evigt mörker rakt igenom. Detta kan visserligen bli lite väl enformigt i många band, de påminner en mer om black metal:n´s monotona sound och ett distat och rivigt riff ljuder hela tiden och man kan faktiskt tröttna. Men jag tycker väl att detta nederländska band får till en bra variation och allt från tempo till takt och riff till blast beat:ande trummor byter ändå av varandra i ett. Ett minus som jag fortfarande ser i detta är att albumets låtar inte är helt olika, de känns som de får till variation inom spåren, men tyvärr inte emellan dem så mycket och det är en sak som jag verkligen kan störa mig på. Ps. För er som är intresserade så gjorde jag nyligen en intervju med bandets basist Richard Knolle, den hittar ni här! […]

Leave a Comment