Intervju Suicidal Angels – Nick Melissourgos

Jan 14th, 2012 | By | Category: Intervjuer

 

 

 

 

 

 

 


Jag intervjuade det grekiska thrash metal bandet Suicidal Angels via mail, och det var bandets ena gitarrist/sångare Nick Melissourgos som svarade på mina frågor, och jag fick minst sagt långa och utförliga svar. Jag har som vanligt den översatta versionen högst upp, och originalsvaren på engelska längre ner, läs en eller båda, välj själva!


1. Till att börja med, ett nytt album kommer i slutet av januari, vad är era tankar kring det? Nöjda?

Det stämmer och vi är taggade över detta! Det är sannerligen vårt bästa album, de bästa sångerna vi någonsin har skrivit och det är därför vi har lagt ner så mycket arbete på det. Vi är verkligen nöjda med resultatet, men en musiker kan aldrig varit helt nöjd över sina inspelningar. Efter att tiden går finner man alltid nya idéer och vägar att förbättra gamla låtar, så jag tror i framtiden att vi kommer att säga detsamma om ”Bloodbath”, men just nu, så jävla bra! Thrash metal på sin topp om du frågar oss.

2. Det är ert fjärde album i ordningen, kan vi förvänta oss något annorlunda från de tidigare albumen?

Ni kan förvänta er bättre låtar, det kan jag lova. ”Bloodbath” är mycket mer aggressiv än ”Dead Again”, en rakt på thrash-attack. Det är thrash metal såklart,  men vi tog upp det ett snäpp. Det är en större variation på detta albumet, vi har alla möjliga sorters låtar och tempon, allt från rakt på takter till mer ”progressiva” strukturer, kan man säga. Jag tycker att detta är ett komplett album från alla aspekter.

3. Era album covers liknar varandra allihopa, har ni samma designer till alla, precis som Eddie är för Iron Maiden för att ta ett exempel, något som representerar er?

Ed Repka är geniet bakom coverna på våra två senaste album. Han är otrolig, vad kan man säga? Vi ger honom bara några idéer och han tar fram en otrolig cover. Hur coolt är inte det? Han använde ängeln från ”Dead Again” och vi gillade honom så mycket att vi tyckte att vi skulle använda oss av honom en gång till, han kanske kommer att fortsätta designa för oss, vem vet?  Jag tror att han är demonisk nog för att representera bandet, vi kan göra honom till vår maskot!

4. Vad handlar era texter om?

Jag skriver alla texter. Det som gör mig intresserad och guidar min hand är mestadels politik, sociala problem, religiösa saker (präst-tänk), och mystiska problem. Jag skriver mestadels om inre strider, som man ser genom den sjuka värld vi lever i. Och för första gången någonsin, så har jag skrivit om Thrash:arna som fyller våra spelningar och moshar till vår musik. De människorna förtjänar en låt som en hyllning till dem i alla fall.

5. Ni är i många människors tycke Grekland´s thrash metal-pionjärer, vad är er åsikt om det?

Vi är ärade över det, men vi tänker inte bestämma det. Tiden kommer att utsaga om vi verkligen är det, om vi kommer att vara kvar här om tio år, då kanske vi kan reflektera om våra första steg och sammanfatta det hela. Men i ren fakta, den senaste tiden, så är vi absolut det ända thrash metal bandet från Grekland som ska turnéra i Europa.

6. Är metal och rock stort i Grekland?

Rätt stort ja. Denna publiken är den sorten som supportar både de små och stora konserterna. Man ser inte en stor rap eller pop konsert här. Men det finns åtminstone en stor metal/rock konsert varje månad. Det är en passionerad publik, tack vare att musiken själv härstammar från passion.

7. Jag har läst att ni är Kreator och Exodus-fans, finns det några andra legendariska band som ni är fans till och/eller inspirerade av?

Du har läst rätt. Vi är absolut Kreator och Exodus-fans. Och naturligtvis band som Slayer, Dark Angel, Morbid Angel, Sepultura och hela 80-talets Bay Area-scenen har influerat oss starkt. De banden gjorde stora framsteg på den tiden då musiken var färskt och allting var nytt. Ingen hade spelat något så extremt på den tiden, så alla experimenterade med nya sound och olika riff som vi aldrig hade hört sen tidigare!

8. Och ni har turnérat med dessa band, hur var det?

Alla turnéer är viktiga, vare sig du är ett fan av bandet som man turnérar med eller inte. Men att spendera tid med sina idoler, det är något helt annat. Du kan få viktig kunskap och erfarenheter från dessa band, bli inspirerad av allt de har varit med om och beundrad av allt som de har gjort. Att ta deras råd och lyssna på deras historier, kan göra dig klokare och mer försiktig med vad du gör som band, men också som människa.

9. Kan ni ge oss ett tips om ett band i dagens läge som ni lyssnar på?

Jag lyssnar inte på så mycket av dagens musik, jag är rätt fast i det förflutna. Då och då lyssnar jag på nya thrash metal band och vare sig jag tycker om det jag hör eller inte, så är jag väldigt nöjd med att det kommer nya grupper som spelar en genre så bra, som är glömd bland många. Det är bra för thrash-scenen att det kommer nya band som spelar thrash metal, chansen är större att ett band skriver otroliga låtar och når långt.

10. I er åsikt, vad låter bäst, amerikansk thrash metal eller europeisk thrash metal?

Varför skulle någon välja en av scenerna? De var båda grymma på sitt sätt såklart, så många grymma band gjorde grym musik, på båda sidor av oceanen. Personligen har jag nog lite bättre tyckt om den amerikanska scenen, bara för att den stilen har passar mig bättre, men jag skulle aldrig kunna diskriminera den ena och välja den bästa eller den sämre.

11. Ni har turnérat mycket i Europa, finns det några planer på att ta er över Atlanten och spela i USA?

Att krossa Atlanten och turnéra i USA kommer att vara ett stort steg för Suicidal Angels. Det har alltid varit en dröm för oss att göra det, men vi behöver bli mer etablerade i Europa före vi kan göra det, och även då, så kan vi inte turnéra där själva, för vi kommer att vara nya inför den amerikanska scenen. Men när tiden är inne, så kommer det också att hända, men tills dess, tålamod.

12. Ni kommer att göra två spelningar i Sverige, en i Stockholm och en i Göteborg, vad tycker ni om den svenska metalscenen?

Skämtar du med mig? Sverige startade en helt ny skola av metal! Den kända New Wave Of Swedish Death Metal! Band som At The Gates, Entombed, In Flames, Dark Tranquillity och en hel hög av andra definierade en helt ny era inom metal musiken. Sverige har gett en hel del till den hårda världen och fortsätter att göra så genom att hela tiden föda fram nya band.

13. Slutligen, har du några sista ord till era läsare på GetMetal.com?

Jag vill tacka dig och GetMetal.com för denna intervjun, era läsare för att de tar sig tiden att läsa den såklart, och vi hoppas att vi får se er alla på Full Of Hate-turnén med Cannibal Corpse, Behemoth, Legion Of The Damned och Misery Index i Stockholm och Göteborg! Tills dess, Keep On Thrashing!

 

————————————————————————————————————————————————————————-

 

1. First of all, a new album is coming out at the end of January, what´s your thoughts about that? Satisfied?

It is indeed and we are most psyched about it! It is truly our greatest work, the best songs we’ve ever written and that’s why we put so much effort into it. We are really satisfied with the result although a musician can never be fully pleased with his recorder work. As time passes he always finds new ideas and ways to improve an old song, so I guess that in time we will say the same for “Bloodbath”, but right now, fucking A! Thrash metal at its finest if you ask us.

2. It´s your fourth album in order, can we expect something different from the other albums?

You can expect better songs, that’s for sure. “Bloodbath” is way more aggressive than “Dead Again”, a full-on thrash attack. It’s thrash metal, of course, but we took it up a notch. The variety is wider in this one, we have all kinds of songs and tempos from in-your-face thrash beats to more “progressive”, sort of saying, structures. I think it’s a full album from every aspect.

3. Your album covers are all similar to each other, do you have the same designer for all of those and is it like Eddie for Iron Maiden for example, a representation for you?

Ed Repka is the mastermind behind the covers of our 2 latest records. The man is great, what can I say? We just give him a few ideas and he comes up with an awesome cover! How cool is that? He used that Angel on “Dead Again” and we liked him so much we thought we should use him one more time, maybe even turn him into a regular, who knows? I think he’s demonic enough to represent the band, we could turn him into our mascot!

4. What´s your lyrics about?

I come up with all of the lyrics. The things that intrigue me and guide my hand are politics mainly, social problems, religious matters (clergy-wise), and esoteric struggle. I mostly write about inner conflicts, seen through the sickness of human kind. And for the first time ever, I wrote about the Thrashers that fill our shows and mosh to our music! Those people deserve a song as a tribute to them at least!

5. You are in many people´s mind the pioneers of thrash metal in Greece, what´s your opinion on that?

We are very honored by that, but we won’t be the judges of it. Time will tell if we are really, if we last and be here still 10 years later, then we might reflect upon our first steps and come to a conclusion. As a matter of hard fact though, in recent times, we are indeed the only Thrash metal band from Greece to tour Europe.

6. Are metal and rock big in Greece?

Pretty big, yes. These crowds are the ones supporting big and small events here. You don’t see big rap or pop concerts. But there’s at least one big metal/rock concert every month! It’s a passionate audience, because the music itself derives from passion.

7. I have read that you are fans of Kreator and Exodus, are there other legendary bands that you are fans of and/or are inspired by?

You have read correctly. We are indeed fans of Kreator and Exodus. Of course bands like Slayer, Dark Angel, Morbid Angel, Sepultura, and the whole 80’s Bay Area scene has influenced us heavily. These bands made enormous steps back when the music was fresh and everything was new. Nobody had played something that extreme at the time, so everyone was experimenting with new sounds and riffs that were never heard before!

8. And you have toured with those guys to, what was that like?

Every tour is important, whether you’re a fan of the band you tour with or not. But spending time with our idols, that is truly something else. You can gain valuable knowledge and wisdom from this bands, be inspired by all they’ve been through and amazed at the things they have achieved. Taking in their advice and listening to their stories, can make you wiser and more careful in your moves as a band, but also as a human being.

9. Can you give us a tip of a band today that you listening to?

I don’t really listen to today’s music, I’m kinda stuck in the past. From times to times I listen to some of the new Thrash metal bands and whether I like what I hear or not, I am pleased that there are new groups that play a genre of music, that was forgotten by lots of folks, so well. It’s good for all the Thrash scene to have new bands playing Thrash metal, more chances of a band actually writing some great songs and reaching high!

10. In your opinion, what sounded the best, American thrash metal or European thrash metal?

Why would someone pick a scene? They were both awesome in different ways of course, so many great bands made great music, on both sides of the ocean. I personally might have a slightly better liking towards the American scene, just because the style suits me better, but I could never discriminate and pick one as better or worse.

11. You´ve toured a lot in Europe, some plans to go over the Atlantic Ocean and play in the US?

Crossing the Atlantic and touring the States will be a big leap for Suicidal Angels. It has always been a dream of ours to do so, but we need to be well established in Europe before we can do that and even then, we can’t tour on our own, because we’d be new to the American scene. When the time is right, that too will happen, but until then, patience.

12. You are going to play two shows in Sweden, one in Stockholm and one in Gothenburg, what do you think of the Swedish metalscene?

Are you kidding? Sweden started a whole new school of metal! The famous New Wave of Swedish Death Metal! Bands like At the Gates, Entombed, In Flames, Dark Tranquillity and a whole bunch of others defined a new era in metal music. Sweden has offered a lot to the heavy world and continues to do so by giving birth to great bands non-stop.

13. Finally, do you have some last words for your readers at GetMetal.com?

I wanna thank you and GetMetal.com for this interview, your readers for taking the time to read it of course, and we hope to see you all on the Full Of Hate tour with Cannibal Corpse, Behemoth, Legion of the Damned and Misery Index in Stockholm and Gothenburg! Until that time comes, Keep On Thrashing!

One Comment to “Intervju Suicidal Angels – Nick Melissourgos”

  1. […] men jag har däremot intervjuat en av bandets medlemmar, den intervjun hittar ni förövrigt här, och nu har jag då lyssnat på detta albumet, och jag tycker att de är riktigt bra. De har alla […]

Leave a Comment